Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Thương con, quý rể thua đau
Cùng con lên ngựa bôn đào, rời kinh
Dối cha, thân gái bỏ mình
Nhớ người dựng nước, Diễn Châu lập đền