Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Thuở bé em có hai sừng
Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa.
Ngoài hai mươi tuổi sắp già
Rồi thì em lại mọc ra hai sừng.
(Là gì?)