Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Trạng gì quê đất Trung Am
Bạch Vân Cư sĩ lấy làm hiệu riêng?
(Là ai?)