Câu đố về các nhân vật lịch sử:

“Thiên sứ”, “anh hùng”, “đấng xả thân”
Danh xưng, tên gọi đây là ông
Bôn ba sang Nhật vì đất nước
Cuối đời, Bến Ngự, cũng vì dân?