Theo luật dạy rằng : Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là 1 đôi chim gáy hay là gì ?