Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Hai cô mà ở hai phòng
Chồng con chưa có ra lòng cấm cung
Tối thời đóng cửa cài chống
Ngày thời mở cửa mà ngong sự đời.
(Là gì?)