Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Sông gì yên ổn từ đầu biết chăng?