Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Tháng chín một chín bốn lăm
Vua nào thoái vị trao gươm, ấn vàng?