Câu đố về thức ăn:

Đi thì công toại danh thành
Về làng bái tổ lọng xanh che đầu?