Câu đố về thức ăn:

Thân trơn mà mọc gai chi
Da em sao giống người Phi thế này?