Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - tàu đến nghỉ ngơi
Thêm huyền - đẻ trứng mọi người đều ăn.
(Là chữ gì?)