Câu đố về thức ăn:

Thân em vừa trắng, lại vừa tròn
Bảy nổi, ba chìm với nước non?