Câu đố về thức ăn:

Thân em sánh chẳng bằng ai
Mỏng không chịu mỏng, lại than thở hoài?