Đố ai:

Lên vua từ trẻ chăn trâu
Cờ lau tập trận ai nào dễ quên
Mười hai xứ loạn dẹp yên
Xưng danh Đại Việt sáng thiên sử vàng?