Biết ngồi mà chẳng biết nằm,
Không đi, chỉ nhảy đến thăm mọi nhà.
Thế gian oai nhất là ta,
Hễ ta a lệnh thế là trời mưa.

Biết ngồi mà chẳng biết nằm, Không đi, chỉ nhảy đến thăm mọi nhà. Thế gian oai nhất là ta, Hễ tar a lệnh thế là trời mưa.