Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Ba chục cùng ở một lòng
Một chục có mùng, hai chục thì không?

Đố là gì?