Câu đố khác:

Có sắc cùng họ nhà thơm
Có huyền, nước uống; còn cơm ăn bùi
Không dấu, đỏ ruột, tết chưng
Thêm nặng, lưng mỏi, tì ngay vào tường?