Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Thân em ở dưới đất sâu 

Mỗi khi cựa quậy, nhà lầu cũng tan?