Câu đố những gì:

Cùng tên bạn đứng một nơi
Tháng năm thoả bóng mây bơi nắng vờn
Còn tôi nào tính thiệt hơn
Suốt đời giúp bạn keo Sơn gắn liền?