Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Không thấy chỉ nghe 

Tiếng ai rì rào 

Bên ngoài song cửa?

Đố là gì?