Thân em nữa chuột nữa chim,
Ngày treo chân ngủ, tối bay tìm mồi
Trời cho tai mắt giỏi thay,
Tối đen tối mịt cứ bay vù vù
Là con gì?