Câu đố lá gì:

Lá gì làm nón lợp nhà
Trung du đất Tổ qua là thấy ngay?