Câu đố về đồ vật:

Thân bằng cây tre. Đốt trắng, đốt đỏ
Người xe đến đó, lập tức phải dừng?