Tên tôi để dấu sắc bay,
Sẽ thành tiếng sủa con cày canh đêm.

Tên tôi để dấu sắc bay, Sẽ thành tiếng sủa con cày canh đêm.