Câu đố về thức ăn:

Tên như cái túi, cái bì
Ở trong bọc trứng, da thì trắng phau?