Câu đố về thức ăn:

Suốt đời chẳng chạy chẳng đi
Hai tay chống đất, gối quỳ lết thôi?