Đố ai:

Sông núi nước Nam của người Nam...
Ngàn năm lời ấy còn vang cõi bờ Sông
Như Nguyệt - chiến tích xưa
Tên ông mãi mãi cùng thơ trường tồn?