Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào nổi sóng bạc đầu
Ba phen cọc gỗ đâm tàu giặc tan?

Đố là sông gì?