Được vua hổ gọi bằng thầy,
Giữ một miếng võ đêm ngày phòng thân

Được vua hổ gọi bằng thầy, Giữ một miếng võ đêm ngày phòng thân