Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông gì chiến tích oai hùng
Quang Trung thừa thắng, giặc Xiêm chạy dài?

Đố là sông gì?