Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Ở đâu có lắm mỏ than?
Ở đâu đồng lúa bạt ngàn mênh mông
Ở đâu có cảng Nhà Rồng?
Ở đâu sương phủ rừng thông sớm chiều
Ở đâu quê Bác kính yêu?
Ở đâu gang thép rất nhiều - Đố em?
(Là những nơi nào?)