Câu đố về thức ăn:

Sinh ra không nải thì buồng
Đem nướng, đem nấu mặc tình người ăn?