Câu đố về đồ vật:

Đi thì ăn trước, ngồi trên
Về thì lấm lét nằm bên xó hè?