Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cửa gì tưởng bỏ quên nhau
Nay về họp mặt động vui của nhà?