Câu đố chữ gì:

Sinh ra chẳng có ai gần
Sắc vào bỗng hoá người thân nhất nhà
Nặng thay giúp ích cho ta
Có cây để cấy đồng xa, ruộng gần?