Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Trạng nguyên nổi tiếng thần đồng
Cửu chương toán pháp lập thành lưu danh