Câu đố về thức ăn:

Ruột trong vàng óng một màu
Bên ngoài xanh vỏ, xơ nhiều mứt chi?