Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua nào sống chốn dân gian
Ban luật Hồng Đức, Tao Đàn hội thơ?