Câu đố về vật dụng:

Ruột tròn thân cũng tròn tròn
Áo đầy mụn và vẫn còn chạy lăn
Là quả gì?