Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua nào tên tộc “Tư Thành”
Giải oan án “Lệ Chi Viên”, ơn đền?