Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Xưa kia có vị danh y
Dày công nghiên cứu sách hay cứu đời?