Câu đố về vật dụng:

Răng đầy hàm trước hàm sau
Thích nhai tóc, thích đèn đầu người ta
Là cái gì?