Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Không hình nào rõ xưa nay
Thế mà chạy được suốt ngày suốt đêm
Đến đâu cây lá reo lên
Thoảng qua chốc lát, xong liền bay đi.
(Là gì?)