Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Hoa Lư dời tận La Thành
Vua nào họ Lý mở danh cơ đồ?