Câu đố về vật dụng:

Quê em là lũy tre làng
Sinh em hai cột hàng hàng bậc ngang
Không đi, chẳng đứng đàng hoàng
Đứng thì phải dựa, nằm ngang vướng đường
Là cái gì?