Câu đố về vật dụng:

Mẹ to con nhỏ lẽ đời
Đẻ con nhà sập ngược đời lắm thay
Là cây gì?