Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì không phải đàn ông
Da thì đen đúa, lượn vẫn sườn non?