Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào anh dũng tuyệt vời
Ông Trương đám lá tối trời đánh Tây?