Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Quảng Bình vùng đất kiên trung
Tiên cảnh hạ giới, động tiền núi gì?