Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Quan nào đầu bảng ba trường
Tam Nguyên Yên Đổ ấy thường hiệu danh
Chán chê cảnh chốn quan trường
Lui về ở ẩn sống đường dân quê?